1. Баланс на 1 січня 2012 р.
 2. Звіт про фінансові результати
 3. Звіт про рух грошових коштів
 4. Звіт про власний капітал
 5. Примітки до річної фінансової звітності
 6. Аудит
 7. Титульний аркуш
 8. Зміст
 9. Опис бізнесу
 10. Інформація про стан корпоративного управління
 11. Основні відомості про емітента
 12. Інформація про державну реєстрацію емітента
 13. Банки, що обслуговують емітента
 14. Основні види діяльності
 15. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
 16. Інформація про органи управління емітента
 17. Інформація про засновників та або учасників емітента та кількість і вартість акціій розміру часток, паїв
 18. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
 19. Інформація про посадових осіб емітента
 20. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
 21. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
 22. Інформація про загальні збори акціонерів
 23. Інформація про дивіденди
 24. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
 25. Відомості про цінні папери емітента
 26. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
 27. Інформація щодо вартості чистих активів емітента