1. Титульний аркуш
 2. Зміст
 3. Основні відомості про емітента
 4. Опис бізнесу
 5. Інформація про органи управління
 6. Інформація про посадових осіб емітента
 7. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
 8. нформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
 9. Звіт керівництва (звіт про управління)
 10. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
 11. Структура капіталу
 12. Відомості про цінні папери емітента
 13. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році
 14. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
 15. Форма № 1 (Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.)
 16. Форма № 2 (Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід ) за 2019 рік)
 17. Форма № 3 (Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) за 2019 рік)
 18. Форма № 4 (Звіт про власний капітал за 2019 рік)
 19. Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
 20. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )
 21. Твердження щодо річної інформації
 22. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
 23. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
 24. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Звіти Національної комісії фінансових послуг:

Фінансова звітність: