1. Титульний аркуш
 2. Зміст
 3. Основні відомості про емітента
 4. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
 5. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
 6. Інформація про посадових осіб емітента
 7. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
 9. Інформація про загальні збори акціонерів
 10. Відомості про цінні папери емітента
 11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
 12. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
 13. Інформація про стан корпоративного управління
 14. Звіт про корпоративне управління
 15. Форма № 1 (Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.)
 16. Форма № 2 (Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід ) за 2017 рік)
 17. Форма № 3 (Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) за 2017 рік)
 18. Форма № 4 (Звіт про власний капітал за 2017 рік)
 19. Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
 20. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )